Terug naar Zorg

Zorgvisie

zorgvisie

De Rank wil een zorgbrede school zijn met aandacht voor en appreciatie van elke leerling met zijn persoonlijke kwaliteiten. Elk kind moet de kans krijgen zichzelf te zijn. Diversiteit zien we dan ook als meerwaarde voor onze school. We trachten leerlingen op de meest optimale wijze te begeleiden in hun persoonlijke groei, op hun eigen manier en hun eigen tempo. Enkel zo kunnen we kansen creëren voor álle leerlingen. Basiszorg voor elke Ranker staat hierbij centraal.

In de eerste plaats hechten we veel belang aan welbevinden en betrokkenheid. We willen dat elk kind zich thuis voelt in de Rank. Op die manier wordt hij/zij ontvankelijk voor het leren van nieuwe dingen. Het creëren van een veilig en stimulerend klasklimaat is hiervoor onontbeerlijk. Daarnaast zien we het bevorderen van een positief zelfbeeld als cruciaal. Dit vormt immers de wortels die stevigheid bieden om verder te ranken, om uit te groeien tot wie hij/zij in wording is.

Talenten krijgen in de Rank een centrale plaats. Niet enkel het cognitieve aspect is hierbij van belang. We moeten kinderen in hun totaliteit naar waarde inschatten en hen leren om de eigen talenten als drijfveer te benutten voor hun verdere ontplooiing. In de klas differentiëren we daarom naar werkvormen, tempo, aanpak, inhoud, enz. om in te kunnen spelen op de individuele noden van elke leerling. Met differentiatie als basishouding biedt de leerkracht maatwerk op vlak van zijn/haar dagelijks handelen in de klas.

Voor leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften is brede basiszorg niet altijd voldoende. Het kan gaan om leerlingen die trager, sneller of gewoon anders ontwikkelen of leren, kinderen met gedrags- of motivatieproblemen, kinderen die sociaal-emotioneel minder goed in hun vel zitten, of kinderen die zich door hun persoonlijke of thuissituatie in een kwetsbare positie bevinden. Deze leerlingen verdienen onze solidariteit. Het schoolteam in de Rank engageert zich om voor deze leerlingen onderwijs te bieden met verhoogde zorg, rekening houdend met de draagkracht van de individuele leerkrachten, de klasgroep en het ganse schoolteam.

Zorg… dit kan niemand alleen. Onze zorgvisie en het zorgbeleid wordt gedragen door het hele schoolteam. Hiervoor zijn gedeelde verantwoordelijkheid, planmatig overleg en open communicatie zeer belangrijke pijlers. De leerlingen zelf, maar ook ouders en andere betrokkenen worden daarom steeds meegenomen in het ganse proces. Enkel samen kunnen we school maken!

Je mag zijn wie je bent en zoals je bent,
met je fouten en je gebreken
om te kunnen worden wie je in aanleg bent,
maar zoals je je nog niet kunt vertonen
en je mag het worden op jouw wijze
en in jouw uur.

A. A. Terruwe