Terug naar Pedagogisch

Huiswerk

 

Visie

Onze leerlingen zijn een groot deel van de dag actief op school. Om verder aan te sluiten bij het leerproces dat in de klas is gestart, geven we huiswerk. Onder huiswerk verstaan we het geheel aan taken, lessen en activiteiten die de school oplegt om te doen na schooltijd.

Als school vinden we het belangrijk dat huiswerk zinvol is. Het moet een positieve invulling krijgen die een meerwaarde betekent voor elke leerling. Het doel van huiswerk kunnen we samenvatten aan de hand van drie pijlers:

 1. Het inoefenen van de aangebrachte leerstof.
 2. Het stimuleren van het zelfstandig werken.
 3. Het vormen van een brug tussen school en thuis.

We differentiëren in de klas, en dit willen we eveneens doortrekken naar het huiswerk. We willen met andere woorden aandacht hebben voor de verschillen in mogelijkheden en interesses tussen de leerlingen. Dit betekent dat we niet altijd dezelfde taken geven aan alle leerlingen binnen dezelfde klas. We streven naar een gelijkwaardige inspanning van elke leerling. Op die manier blijft huiswerk een haalbare kaart. Dit helpt kinderen om dagdagelijks gemotiveerd naar de klas te komen, het passend welbevinden op te bouwen en succeservaringen op te doen.

Wat verwachten we van onze leerlingen?

We starten met het geven van huiswerk vanaf het eerste leerjaar, maar onze specifieke verwachtingen zijn afhankelijk van de leeftijd van het kind. We streven naar een geleidelijke opbouw in moeilijkheidsgraad en mate van autonomie die we verwachten van de leerlingen.

Het onderstaande schema geeft een overzicht van de verwachtingen per leerjaar.

Leerjaar Huiswerk in de vorm van een … Maximum te spenderen tijd per week
1e leerjaar weekcontract (geen agenda) 30 minuten (vb. 3x 10 min, elke dag 5 min)
2e leerjaar weekcontract (geen agenda) 60 minuten (vb. 4x 15 min)
3e leerjaar weekcontract voor taken + weekplanning voor lessen (in de agenda) 90 minuten (vb. 3x 30 min)
4e leerjaar weekcontract voor taken + weekplanning voor lessen (in de agenda) 120 minuten (vb. 3x 40 min)
5e leerjaar weekplanning (in de agenda) 150 minuten (vb. 3x 50 min)
6e leerjaar weekplanning (in de agenda) 180 minuten (vb. 3x 60 min, elke dag 30 min)

In onze school kiezen we ervoor om af te stappen van het klassieke huiswerk, waarbij op vaste momenten concrete taken/lessen gegeven worden. In de plaats daarvan geven we huiswerk op weekbasis. Op deze manier willen we in de eerste plaats het zelfstandig werken en het leren plannen stimuleren bij onze leerlingen. Daarnaast trachten we zo in te spelen op de noden binnen de thuissituatie: de leerling en zijn ouders krijgen de vrijheid om binnen een week zelf te plannen wanneer het huiswerk gemaakt wordt.

1e – 2e leerjaar

Tot en met het tweede leerjaar krijgen leerlingen huiswerk in de vorm van een weekcontract. Dit contract omvat alle taken, lessen en activiteiten die van de leerling verwacht worden binnen een tijdspanne van één week. Nadien levert de leerling het contract in bij de leerkracht en krijgt hij een nieuw weekcontract. De communicatie tussen school en ouders verloopt niet via de agenda, maar via een heen– en weerschriftje waarin praktische afspraken genoteerd kunnen worden.

3e – 6e leerjaar

Het derde en vierde leerjaar vormen een schakeljaar. De leerlingen krijgen nog steeds een weekcontract voor de opgelegde taken, maar de lessen worden in een weekplanning gegoten die in de agenda wordt genoteerd. Vanaf het vijfde leerjaar maken de leerlingen samen met de leerkracht een weekplanning op voor de taken en lessen van de komende week. De agenda vormt het belangrijkste communicatiemiddel tussen school en ouders.

Wat verwachten we van de ouders?

We verwachten dat u uw kind ondersteunt bij het huiswerkproces. De ABC-methode biedt een leidraad bij huiswerkbegeleiding. Zie ook op https://www.klasse.be/4546/huiswerk-begeleiden-met-de-abc-methode/.

huiswerkABC

 • Positieve ingesteldheid en interesse
 • Aanmoedigen
 • Checken ≠ corrigeren
 • Is het huiswerk gemaakt?
 • Is het huiswerk haalbaar?
 • Zelfcontrole stimuleren
 • Vaste huiswerkplaats
 • Vast huiswerkmoment

 

Afspreken

Kinderen hebben nood aan structuur en regelmaat. We verwachten daarom dat u in de eerste plaats probeert om goede omstandigheden aan te bieden waarin uw kind aan het huiswerk kan werken: een rustige omgeving, voldoende licht en warmte, … Elke dag op ongeveer hetzelfde uur starten met huistaken en lessen stimuleert bovendien de gewoontevorming. Voor elk gezin betekent dit samen op zoek gaan naar wat haalbaar is.

Bemoedigen

Daarnaast is het belangrijk om interesse te tonen voor wat het kind op school doet en leert. Laat uw kind aanvoelen dat u zijn inspanningen ziet en waardeert. Een positieve benadering van de ouders ten aanzien van huistaken kan een negatieve houding en moedeloosheid van een kind voorkomen!
Daarnaast kan het soms nodig zijn om uw kind aan te moedigen om aan het huiswerk te beginnen.

Voor kinderen van de eerste graad kan het nodig zijn om als ouder zelf tijd vrij te maken om toezicht te houden tijdens het uitvoeren van het huiswerk door bijvoorbeeld een luisterend oor te bieden bij het hardop lezen, bij het inoefenen van de tafels, …. Hoe ouder kinderen worden, des te meer zelfstandigheid ze verwerven in het maken van huiswerk. De autonomie die ze aankunnen, moet dan ook gegeven worden. Kinderen van een zesde leerjaar kunnen gerust volledig de eigen verantwoordelijkheid opnemen in het plannen en uitvoeren van hun taken.

Laat uw kind steeds in de mate van het mogelijke zelfstandig werken. Als het toch hulp vraagt, stimuleer uw kind dan tot nadenken. Moedig het aan om met vragen naar de leerkracht te komen.

Checken

We verwachten van u als ouder dat u opvolgt of het huiswerk al dan niet gemaakt is, ook als het kind in de naschoolse opvang blijft.

Nog belangrijker naar zelfstandigheid toe is het stimuleren tot zelfcontrole en evaluatie. Dit kan u doen aan de hand van de volgende vraagjes:

 • Is alles ingevuld?
 • Heb je netjes en verzorgd gewerkt?
 • Heb je de taak goed uitgevoerd?
 • Vond je het moeilijk of gemakkelijk? Waarom? Vond je het leuk?

We vinden het tenslotte erg belangrijk dat u de leerkracht contacteert indien zich moeilijkheden voordoen bij het maken van het huiswerk. U mag gerust uw reacties hierrond noteren in het schriftje/ de agenda of op het huiswerk van uw kind. Bij ernstige, aanhoudende problemen kan er best een persoonlijk gesprek met de leerkracht en evt. zorgcoördinator en/of directie gepland worden.

Wat verwachten we NIET van de ouders?

 • We verwachten niet dat u het huiswerk corrigeert. Dit gebeurt in de klas. De titularis verwerft op die manier belangrijke informatie omtrent wat gekend is en wat nog geoefend moet worden.
 • Wij verwachten niet dat u een slordig werk laat overschrijven. De titularis maakt, afhankelijk van de opdracht, afspraken met uw kind in verband met netheid. Als leerkracht leren we meer over de vaardigheden van het kind en het zelfstandig werken indien we het eigen werk van de kinderen zien, inclusief doorhalingen, correcties van het kind …
 • Wij verwachten niet dat u zelf nog extra oefeningen opgeeft of zelf nog uren met uw kind bezig bent rond de leerinhoud. Uw kind heeft ontspanning nodig, overbelasting leidt tot ontmoediging! Bovendien kan het extra verwarrend werken indien de leerinhoud thuis op een andere manier wordt uitgelegd dan in de klas.
 • We verwachten zeker niet dat u het huiswerk, om welke reden dan ook, zelf zou maken. Dit is totaal zinloos!

Wat kan u als ouders verwachten van de school?

 • De school heeft een visie ontwikkeld rond huiswerk die tot stand is gekomen na een evaluatie van het huiswerkbeleid. Deze evaluatie is gebaseerd op bevindingen van zowel de ouders als de leerkrachten (cfr. enquête).
 • De verwachtingen naar u als ouder worden besproken tijdens het klassikale oudercontact in het begin van het schooljaar.
 • De leerkracht overloopt samen met de leerlingen de afspraken rond huiswerk.
 • De leerkracht controleert dagelijks het heen-en weerschriftje (onderbouw) of de agenda (bovenbouw).
 • De leerkracht geeft huiswerk dat bij de gegeven leerstof aansluit en zowel qua inhoud als structuur duidelijk is.
 • De leerkracht bewaakt dat het huiswerk voor iedereen haalbaar is.
 • De leerkracht zorgt ervoor dat het huiswerk gecorrigeerd wordt. Dit kan door de leerkracht zelf, klassikaal of met behulp van een correctiesleutel.
 • De leerkracht geeft mondelinge of schriftelijke feedback over het huiswerk.